Доклади


ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на Сдружение „Институт по Международно частно право“ – София за периода от м. юни 2017 г. до м. юни 2018 г.


За периода месец юни 2017г. до м. юни 2018г., Институтът участва заедно с колегите от Университета в Генуа – Италия и съвместно с останалите колеги от предишния проект ЕУРОМ в новия проект Save Comp Project, Co-Funded by the Action grants to support judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7693 of the European Union. Участието ни завърши успешно и очакваме поредната публикация.

Институтът подаде документи – отново съвместно с колегите от Генуа, за следващ Европейски проект и очакваме развитие в тази насока. Членове на Института работиха по няколко проекта в рамките на установеното сътрудничество с Университетския комплекс по Хуманитаристика „Алма Матер“, Научна програма № 3 „Европейски изследвания: национални и наднационални диалози в областта на Общата външна политика и политика на сигурност, Правото на Европейския съюз и защита правата на човека“ – първият обхваща темата „Отношенията в областта на международната търговия/право на международната търговия и ЕС“, по който обаче – поради спряно финансиране, не продължихме. Вторият проект – по темата „Европейският съюз и Регламентите по Международно частно право 2009 – 2016 г., тенденции и новости в уредбата“ бе успешно приключен, проведохме всички планирани мероприятия и по книжарниците се продава колективната ни монография с горното заглавие.

Възползвахме се от личната покана на Проф. Еманюел Гиншар – https://europeanciviljustice.wordpress.com/, отправена до Д-р Васил Пандов и Проф. Н. Натов за разработване и представяне на национален доклад относно различни аспекти на практиката на българските съдилища, арбитражи и други правораздавателни органи по прилагане на Регламентите „Рим І“ и „Рим ІІ“. Докладът бе приет, утвърден, редактиран и предстои съвсем скоро да бъде публикуван като сборник от издателството Intersentia Cambridge, Обединено Кралство заедно с доклади на останалите държави-членки. Разработката е в рамките на Проект на Европейския съюз под общото ръководство на Проф. Гиншар.

Наред с тези вече осъществени или в процес на осъществяване научни проекти, Институтът развива дейности и в други направления – той продължава да предлага квалифицирана помощ на съдилищата и други компетентни органи в страната при установяване съдържанието на чуждестранното право. През 2017 и началото на 2018 г. г. бяха изготвени няколко експертни становища за съдилища в София, вкл. Софийски градски съд и Върховния Касационен Съд.

Институтът предлага и обучение по различни аспекти на Международното частно право – както национално така и Съюзно. Международният арбитражен съд при ИМЧП продължи да разглежда нови дела като бройката им бавно, но постоянно нараства. Институтът създаде и поддържа своя страница в Интернет. В нея са отразени актуалното състояние на Института, текущите му дела, Международният арбитражен съд с Правилника, Устава и листите му, предлаганата арбитражна клауза, адресите за връзка с нас. Вече имаме и действаща постоянна електронна страница за делата на Международния арбитражен съд, където отразяваме основните факти от производствата и постановените решения по вътрешни арбитражни дела в съответствие с измененията в ГПК и ЗМТА, като с това спазваме новите изисквания.

Предстоят ни участия в нови научни разработки – колективното изследване „Регламентът Рим ІІІ (Регламент 1259)“, което, разбира се – при съдействие от страна на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ можем да завършим в близко бъдеще. Смятаме да се заемем и с нов коментар, темата на който предстои да бъде уточнена. Решени сме да продължим да развиваме активно и работата в Арбитражния съд.“

--------------------------------------------------------------------------------------


Доклад за периода 2014 – 2015 г.


До есента на 2014 г.продължи подготовката и написването, и през м. ноември 2014 г. излезе от печат очаквана разработка на Института – Коментарът на Регламент № 2201/2003 („Брюксел ІІА“). Това е третият подготвен и написан от ИМЧП коментар на основополагащ източник на Международното частно право на ЕС след вече издадените такива на Регламентите „Рим І“ и „Брюксел І“. Издателство СИЕЛА издаде и разпространява и този Коментар, кйето очевидно се търси на книжния пазар. Книгата предстои да бъде представена пред правната общественост у нас. Разработката бе финансирана отчасти от Университетския комплекс по Хуманитаристика „Алма Матер“ при СУ „Св. Кл. Охридски“.


Институтът прие любезната покана на Делойт и Туш – Хамбург през есента на 2013 г. и се включи в нов Европейски проект: No JUST/2012/JCIV/FW/0195/A4 – изследване на практиката на български съдилища по прилагане на Регламент „Брюксел ІІ А“, оценка на тази практика и предложения за изменение на Регламента. През 2014 г. бе осъществено интервю с преставители на Института по тематиката, бе подготвен доклад относно българската практика, който е част от окончателния общ материал за практиката на всички държави-членки. Същият се очаква да бъде публикуван през втората половина на 2015 г.


Членове на Института започнаха работа по следващ проект – „Отношенията в областта на международната търговия/право на международната търговия и ЕС“, посетиха в рамките на финансиране от Университетския комплекс по Хуманитаристика „Алма Матер“ няколко европейски книгохранилища и работят по написването на книгата.


Институтът прие любезната покана на Юридическия факултет на Унверситета в Генуа – Италия и съвместно с колегите от предишния ни проект ЕУРОМ кандидатстваме пред Европейската комисия за нов проект – този път в сферата на търговската несъстоятелност с презгранични последици в държавите-членки. Очакваме благоприятно развитие и добри новини в тази насока през 2015 г.


Наред с тези вече осъществени или в процес на осъществяване научни проекти Институтът развива дейности и в други направления – той продължава да предлага квалифицирана помощ на съдилищата и други компетентни органи в страната при установяване съдържанието на чуждестранното право. През 2014 г. бяха изготвени няколко експертни становища за съдилища в София и страната.


Институтът предлага и обучение по различни аспекти на Международното частно право – както национално така и Съюзно.


Бе споменато, че представители на Института се включиха активно и в дейността на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“, като изнесоха доклади в научни конференции както следва: София, април 2014 г., посветена на „Международните бизнес отношения – сега и в бъдеще“; Кюстендил, декември 2014 г. на тема „Многостранните търговски отношения и тяхната правна уредба“, и в изнесено обучение в Белчин – февруари 2014 г. за студенти от магистърски програми.


Както е известно, в съответствие с Устава Институтът учреди свой Международен арбитражен съд. Бе изработен Процедурен правилник и Устав на МАС при ИМЧП. Бяха съставени листи на арбитрите по вътрешни и международни граждански и търговски дела. В листата по международни дела бяха включени допълнително Проф. Ричард Фентиман от Колежа „Куийнс“ при Университета в Кеймбридж, Великобритания и г-н Александър Иванов, България.


Международният арбитражен съд при ИМЧП вече има своите първи дела. Те бяха по вътрешни спорове, бяха разгледани в началото на тази година и по тях в края на февруари 2015 г. са постановени първите решения на МАС при ИМЧП.


Както е известно, Институтът създаде и поддържа своя страница в Интернет. В нея са отразени актуалното състояние на Института, текущите му дела, Международният арбитражен съд с Правилника, Устава и листите му, предлаганата арбитражна клауза, адресите за връзка с нас.


На Института предстоят участия в нови научни разработки – до края на 2015 г. е планирано да приключи написването на колективното изследване „Право на международната търговия и ЕС“, разбира се – при съдействие от страна на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“. Ще се подготви и нов Коментар на Регламент на ЕС по Международно частно право. Ще се образуват и нови дела пред Международния арбитражен съд.


--------------------------------------------------------------------------------------


Доклад за периода 2010 – 2013 г.


Дейност на Институт по Международно частно право от създаването му през 2010 г. до средата на 2013 г.

 

Още преди официалното му учредяване, основните специалисти на Института по Международно частно право установяват център за академични постижения. Този център е създаден под ръководството на проф. д-р Николай Натов. Бъдещите членове на института редовно организират научни дискусии още от 2007 г. В резултат на тези срещи, са проведени няколко семинара по специализирани теми на Международното частно право от бъдещите членове на Института в годините 2008, 2009 и 2010. В резултат на координираните усилия на тези специалисти, са публикувани няколко издания по теми на Международното частно право, а именно - през 2008 г. е публикувана книга с име - "Международното частно право и някои разпоредби на Част седма от ГПК в светлината на Общностните източници" , а през юни 2009 г. - Коментар на Регламент Рим I – макар и на български език, това е първото пълно издание относно новия Регламент в областта на Международното частно право в ЕС.


Следващият период от дейността на Института започва след официалната му регистрация от Софийски градски съд на 1–ви ноември 2010 г.


 • След официалната му регистрация Институтът е кандидатствал и участвал по три проекта – два международни и един национален. Международните проекти са:

  –  Приложение на Регламентите Рим I, Рим II и Регламент (ЕО) 4/2009 от практикуващите юристи в Южна Европа - EUROME - проект на Европейската комисия - част от програма „Гражданско правораздаване“. Институтът е водещ партньор за България и беше домакин през октомври 2011 г. и през януари 2012 г. за първи и втори семинар относно Регламент Рим IV и Регламент Рим I. З начителна подкрепа за участието на Института в проекта EUROME беше оказана от проф. д-р Евангелос Василакакис. Водещ чуждестранен партньор е Сдружението „Технополис“ от Солун, Гърция, другите партньори са Съветът на адвокатурата на Малта, Университетите на Валенсия, Испания , Генуа, Италия и Истанбул, Турция.
  –  Проект: JUST/2010/JCIV/AG/0001/ „Премахване на пречките пред достъпа до (е)Правосъдие чрез медиация в Европа: осигуряване на изпълнението и безпроблемно сътрудничество между съдебните и извънсъдебни органи". Институтът е партньор за България и вече е допринесл чрез попълване на изискуемия въпросник относно трансграничната медиация. Работата по проекта продължава и през 2012 година.
  –  Националният български проект се организира от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Проектът е за изготвяне на книга относно специализирана научна тема. Институтът кандидатства с предложението да се подготви Коментар на Регламент Рим IV. Предложението на Института е одобрено, но поради административни пробеми в Софийския университет "Св. Климент Охридски" , проектът не може да се реализира преди 2012 г.
 •  

 • Институтът предлага и обучение по различни аспекти на Международното частно право – както национално, така и Общностно. През юни-юли 2011 г. бе проведен курс на обучение за юристите от Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ по теми в областта на Правото на Европейския съюз – както обща проблематика, така и специфични международно-частноправни въпроси.
 •  

 • След проведената м.юни – юли 2010 г. научна Конференция на тема „Регламентът Брюксел I”, членовете пристъпиха към написване на коментар на този най-важен за Международното частно право на ЕС източник. След необходимия период от време за анализ на акта на правото на ЕС, на богатата практика на СЕО/СЕС по него и на изобилната литература на езиците на повечето държави-членки, проектът на коментар бе завършен през 2011г. Разработката на Института разглежда разпоредбите на Регламента във връзката им с българската правна уредба и практика в областта на отношенията, предмет на „Брюксел I”. Трудът е насочен към българските юристи – както студенти, така и научни работници и практикуващи в сферата на гражданските и търговски дела с презгранични последици юристи, като стремежът на авторите е изясняването на съдържанието, смисъла и духа на нормите на Регламента, посветени на международната компетентност, признаването и допускането до изпълнение на съдебни решения, съдебни спогодби и официални документи. Към края на 2011 г. Коментарът е завършен и редактиран от проф. д-р Николай Натов и предстои да бъде издаден през 2012 г. Очакваният обем на книгата е 750 - 800 страници.
 •  

 • Институтът е допринесъл и за Годишника по Международно частно право, 2011 г., под редакцията на проф. Андреа Бономи - Конфедерация Швейцария.
 •  

 • През 2011 г., Институтът прие любезната покана на преподаватели по Международно частно право от Университета в Солун и по- конкретно – на проф. Е. Василакакис и участва в съвместна научна публикация на тема „Приложение на чуждестранното право“. Разработката бе направена заедно с колеги от сродни организации от всички държави-членки на ЕС под общата редакция на професорите Карлос Есплугес, Хосе Иглесиас и Гилермо Палао – Валенсия. Книгата е на английски език, с обем 409 стр., озаглавена е “Application of Foreign Law”, луксозно издание с твърди корици на едно от най-реномираните Европейски издателства за правна литература - „Селие“ от Мюнхен, Германия (Sellier, European Law Publishers, Munich) и излезе в началото на 2011 г.
 •  

 • През 2012 г. Институтът заедно със сродни организации от останалите 26 държави-членки на Европейския съюз участва в сравнително-правно изследване на медиацията. То бе публикувано от холандското издателство “Intersentia” в края на 2012 г. на английски език в луксозна версия и се отнася до вътрешно-правната уредба на медиацията в държавите-членки на Европейския съюз.
 •  

 • Институтът работи върху проект за Коментар на Регламент „Брюксел ІІ А“.
 •  

 • През май 2013 г. бе предадено за публикуване на английски език изследването на уредбата на презграничната медиация в Република България. То ще бъде отпечатано – заедно с подобни изследвания на останалите държави-членки, до края на 2013 г.

--------------------------------------------------------------------------------------