"Бъдещи проекти"

На Общото събрание на членовете на Института по Mеждународно частно право, проведенo в София, България, на 23-ти декември 2011 г., бяха приети няколко приоритета, които са в основата на програмата за дейности през 2012 г., а именно:

 • Научни трудове на български език
  – подготвяне и публикуване на Коментар на Регламент Брюксел II bis (2201/2003);
  – финализиране на проекта на Софийски университет за създаване на Коментар на Регламент Рим IV ( 4/2009) на български език;

 • Научни трудове в чужбина :
  – подготовка на участие в бъдещото издание в обхвата на проекта на ЕС по отношение на трансграничната медиация („Медиацията в Европейския съюз“). Ще бъде изготвена съвместна разработка от научни колективи на 27-те държави-членки, която да представи уредбата на медиацията във всяка от тях и приложението й към спорове с вътрешен и международен характер. Срокът за завършване на този проект е ноември 2012 г.
  – Изготвяне на наръчник на английски език като част от проект EUROME;

 • Улесняване на българските съдебни власти при прилагането на чуждо право
  – Институтът е изпратил през 2011 г. писма до всички големи български съдилища като предлага своята специализирана помощ по посочената проблематика. Един окръжен съд вече назначи като вещо лице във висящ съдебен процес председателя на Управителния съвет - проф. д-р Натов;

 • Участие в научни събития в България и чужбина :

  – Oрганизиране и провеждане на трети семинар по проект EUROME през март 2012 г. относно приложението на Регламент Рим II;

  – Членове на Института участваха в международен семинар с колеги от Солун, който се проведе в Гърция ;

  – През май 2012 г., в Малта , членове на Института участваха в среща на партньорите по трансграничния проект относно медиацията ;
  – Членове на института взеха участие в 75-та конференция на Асоциацията по Международно право, която се проведе в София, България , 26-30 август 2012 г.

  – Институтът заедно със сродни организации от останалите 26 държави-членки на ЕС ще участва в съвместната публикация на тема „Презгранична медиация в ЕС“. Книгата предстои да излезе през втората половина на 2013 г. Ще бъде отпечатана от Издателство “Intersentia” на английски език в луксозна версия.

  – Предстои до края на 2013 г. да бъде даден за печат и Коментар на Регламента „Брюксел ІІ А“. Във връзка с това ще се организира и международна конференция – вероятен период ноември-декември 2013 г.

  – В началото на 2014 г. ще приключи работата и по основата на книгата „Право на международната търговия“ – съвместна разработка на колегите от Института по МЧП, предназначена главно за студентите по международни бизнес отношения в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Предстои организирането на международна конференция по тази тематика – вероятен период март-април 2014 г.