Минали събития


София, 05.07.2018 г.


На проведено годишно общо събрание на 05.07.2018г. на Сдружение „Институт по Международно частно право“ – София, беше гласувано и единодушно прието изменение в Правилник за арбитраж, помирение и медиация на международния арбитражен съд при Сдружение "Институт по международно частно право" - София, България в съответствие с измененията в чл.18, ал.5 от Закона за частните съдебни изпълнители, обн. ДВ, бр. 86 от 2017 г., с които в Правилника се предвижда изрично възможността за връчване на книжа и съобщения по делата чрез частен съдебен изпълнител.

Актуализираният текст на Правилника е достъпен в секция Международен арбитражен съд при ИМЧП.


--------------------------------------------------------------------------------------


София, 12.01.2018 г.


РАЗХОДВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ НА МАС/ИМЧП ОТ АРБИТРАЖНИ ТАКСИ

По решение на УС на ИМЧП


І. Приходите от арбитражна такса се разходват така: 30% за МАС по сметката на ИМЧП (наем, режийни, консумативи) и 70% за възнаграждение на арбитрите.


ІІ. Депозитът за разноски се разходва така: от него се покриват разходите за протоколи и подобни по конкретното дело (изрично се уточни, че 10% от предвидените 30% за МАС от арбитражната такса отиват за Секретариата). Освен това от депозита се удържат 50% също за Секретариата, по решение на Зам.-предс. на МАС/ИМЧП – Н. Натов, съгласувано със Зам.-предс. УС ИМЧП Б. Мусева. Останалите 50% от депозита се разходват за пощенски услуги по призоваване и връчване на книжа.


ІІІ. Което остане, съгласно Правилника се връща на Ищеца.


ІV. Относно възнаграждението на арбитрите, сумата се разпределя така: след удържането от внесената арбитражна такса на 30% за МАС/ИМЧП, от остатъка 50% отиват за председателя и по 25% за всеки от двамата членове-арбитри, при тричленен състав.


Проф. Н. Натов
Председател УС на ИМЧП
София, 12.01.2018 г.

--------------------------------------------------------------------------------------