Настоящи проекти

Дейност на Институт по Международно частно право от създаването му през 2010 г. до средата на 2013 г.

 

Още преди официалното му учредяване, основните специалисти на Института по Международно частно право установяват център за академични постижения. Този център е създаден под ръководството на проф. д-р Николай Натов. Бъдещите членове на института редовно организират научни дискусии още от 2007 г. В резултат на тези срещи, са проведени няколко семинара по специализирани теми на Международното частно право от бъдещите членове на Института в годините 2008, 2009 и 2010. В резултат на координираните усилия на тези специалисти, са публикувани няколко издания по теми на Международното частно право, а именно - през 2008 г. е публикувана книга с име - "Международното частно право и някои разпоредби на Част седма от ГПК в светлината на Общностните източници" , а през юни 2009 г. - Коментар на Регламент Рим I – макар и на български език, това е първото пълно издание относно новия Регламент в областта на Международното частно право в ЕС.


Следващият период от дейността на Института започва след официалната му регистрация от Софийски градски съд на 1–ви ноември 2010 г.


 • След официалната му регистрация Институтът е кандидатствал и участвал по три проекта – два международни и един национален. Международните проекти са:

  –  Приложение на Регламентите Рим I, Рим II и Регламент (ЕО) 4/2009 от практикуващите юристи в Южна Европа - EUROME - проект на Европейската комисия - част от програма „Гражданско правораздаване“. Институтът е водещ партньор за България и беше домакин през октомври 2011 г. и през януари 2012 г. за първи и втори семинар относно Регламент Рим IV и Регламент Рим I. З начителна подкрепа за участието на Института в проекта EUROME беше оказана от проф. д-р Евангелос Василакакис. Водещ чуждестранен партньор е Сдружението „Технополис“ от Солун, Гърция, другите партньори са Съветът на адвокатурата на Малта, Университетите на Валенсия, Испания , Генуа, Италия и Истанбул, Турция.
  –  Проект: JUST/2010/JCIV/AG/0001/ „Премахване на пречките пред достъпа до (е)Правосъдие чрез медиация в Европа: осигуряване на изпълнението и безпроблемно сътрудничество между съдебните и извънсъдебни органи". Институтът е партньор за България и вече е допринесл чрез попълване на изискуемия въпросник относно трансграничната медиация. Работата по проекта продължава и през 2012 година.
  –  Националният български проект се организира от Софийския университет "Св. Климент Охридски". Проектът е за изготвяне на книга относно специализирана научна тема. Институтът кандидатства с предложението да се подготви Коментар на Регламент Рим IV. Предложението на Института е одобрено, но поради административни пробеми в Софийския университет "Св. Климент Охридски" , проектът не може да се реализира преди 2012 г.
 •  

 • Институтът предлага и обучение по различни аспекти на Международното частно право – както национално, така и Общностно. През юни-юли 2011 г. бе проведен курс на обучение за юристите от Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ по теми в областта на Правото на Европейския съюз – както обща проблематика, така и специфични международно-частноправни въпроси.
 •  

 • След проведената м.юни – юли 2010 г. научна Конференция на тема „Регламентът Брюксел I”, членовете пристъпиха към написване на коментар на този най-важен за Международното частно право на ЕС източник. След необходимия период от време за анализ на акта на правото на ЕС, на богатата практика на СЕО/СЕС по него и на изобилната литература на езиците на повечето държави-членки, проектът на коментар бе завършен през 2011г. Разработката на Института разглежда разпоредбите на Регламента във връзката им с българската правна уредба и практика в областта на отношенията, предмет на „Брюксел I”. Трудът е насочен към българските юристи – както студенти, така и научни работници и практикуващи в сферата на гражданските и търговски дела с презгранични последици юристи, като стремежът на авторите е изясняването на съдържанието, смисъла и духа на нормите на Регламента, посветени на международната компетентност, признаването и допускането до изпълнение на съдебни решения, съдебни спогодби и официални документи. Към края на 2011 г. Коментарът е завършен и редактиран от проф. д-р Николай Натов и предстои да бъде издаден през 2012 г. Очакваният обем на книгата е 750 - 800 страници.
 •  

 • Институтът е допринесъл и за Годишника по Международно частно право, 2011 г., под редакцията на проф. Андреа Бономи - Конфедерация Швейцария.
 •  

 • През 2011 г., Институтът прие любезната покана на преподаватели по Международно частно право от Университета в Солун и по- конкретно – на проф. Е. Василакакис и участва в съвместна научна публикация на тема „Приложение на чуждестранното право“. Разработката бе направена заедно с колеги от сродни организации от всички държави-членки на ЕС под общата редакция на професорите Карлос Есплугес, Хосе Иглесиас и Гилермо Палао – Валенсия. Книгата е на английски език, с обем 409 стр., озаглавена е “Application of Foreign Law”, луксозно издание с твърди корици на едно от най-реномираните Европейски издателства за правна литература - „Селие“ от Мюнхен, Германия (Sellier, European Law Publishers, Munich) и излезе в началото на 2011 г.
 •  

 • През 2012 г. Институтът заедно със сродни организации от останалите 26 държави-членки на Европейския съюз участва в сравнително-правно изследване на медиацията. То бе публикувано от холандското издателство “Intersentia” в края на 2012 г. на английски език в луксозна версия и се отнася до вътрешно-правната уредба на медиацията в държавите-членки на Европейския съюз.
 •  

 • Институтът работи върху проект за Коментар на Регламент „Брюксел ІІ А“.
 •  

 • През май 2013 г. бе предадено за публикуване на английски език изследването на уредбата на презграничната медиация в Република България. То ще бъде отпечатано – заедно с подобни изследвания на останалите държави-членки, до края на 2013 г.