Новини

За периода 2014 – 2015 г.


До есента на 2014 г.продължи подготовката и написването, и през м. ноември 2014 г. излезе от печат очаквана разработка на Института – Коментарът на Регламент № 2201/2003 („Брюксел ІІА“). Това е третият подготвен и написан от ИМЧП коментар на основополагащ източник на Международното частно право на ЕС след вече издадените такива на Регламентите „Рим І“ и „Брюксел І“. Издателство СИЕЛА издаде и разпространява и този Коментар, кйето очевидно се търси на книжния пазар. Книгата предстои да бъде представена пред правната общественост у нас. Разработката бе финансирана отчасти от Университетския комплекс по Хуманитаристика „Алма Матер“ при СУ „Св. Кл. Охридски“.


Институтът прие любезната покана на Делойт и Туш – Хамбург през есента на 2013 г. и се включи в нов Европейски проект: No JUST/2012/JCIV/FW/0195/A4 – изследване на практиката на български съдилища по прилагане на Регламент „Брюксел ІІ А“, оценка на тази практика и предложения за изменение на Регламента. През 2014 г. бе осъществено интервю с преставители на Института по тематиката, бе подготвен доклад относно българската практика, който е част от окончателния общ материал за практиката на всички държави-членки. Същият се очаква да бъде публикуван през втората половина на 2015 г.


Членове на Института започнаха работа по следващ проект – „Отношенията в областта на международната търговия/право на международната търговия и ЕС“, посетиха в рамките на финансиране от Университетския комплекс по Хуманитаристика „Алма Матер“ няколко европейски книгохранилища и работят по написването на книгата.


Институтът прие любезната покана на Юридическия факултет на Унверситета в Генуа – Италия и съвместно с колегите от предишния ни проект ЕУРОМ кандидатстваме пред Европейската комисия за нов проект – този път в сферата на търговската несъстоятелност с презгранични последици в държавите-членки. Очакваме благоприятно развитие и добри новини в тази насока през 2015 г.


Наред с тези вече осъществени или в процес на осъществяване научни проекти Институтът развива дейности и в други направления – той продължава да предлага квалифицирана помощ на съдилищата и други компетентни органи в страната при установяване съдържанието на чуждестранното право. През 2014 г. бяха изготвени няколко експертни становища за съдилища в София и страната.


Институтът предлага и обучение по различни аспекти на Международното частно право – както национално така и Съюзно.


Бе споменато, че представители на Института се включиха активно и в дейността на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“, като изнесоха доклади в научни конференции както следва: София, април 2014 г., посветена на „Международните бизнес отношения – сега и в бъдеще“; Кюстендил, декември 2014 г. на тема „Многостранните търговски отношения и тяхната правна уредба“, и в изнесено обучение в Белчин – февруари 2014 г. за студенти от магистърски програми.


Както е известно, в съответствие с Устава Институтът учреди свой Международен арбитражен съд. Бе изработен Процедурен правилник и Устав на МАС при ИМЧП. Бяха съставени листи на арбитрите по вътрешни и международни граждански и търговски дела. В листата по международни дела бяха включени допълнително Проф. Ричард Фентиман от Колежа „Куийнс“ при Университета в Кеймбридж, Великобритания и г-н Александър Иванов, България.


Международният арбитражен съд при ИМЧП вече има своите първи дела. Те бяха по вътрешни спорове, бяха разгледани в началото на тази година и по тях в края на февруари 2015 г. са постановени първите решения на МАС при ИМЧП.


Както е известно, Институтът създаде и поддържа своя страница в Интернет. В нея са отразени актуалното състояние на Института, текущите му дела, Международният арбитражен съд с Правилника, Устава и листите му, предлаганата арбитражна клауза, адресите за връзка с нас.


На Института предстоят участия в нови научни разработки – до края на 2015 г. е планирано да приключи написването на колективното изследване „Право на международната търговия и ЕС“, разбира се – при съдействие от страна на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“. Ще се подготви и нов Коментар на Регламент на ЕС по Международно частно право. Ще се образуват и нови дела пред Международния арбитражен съд.