Обща информация

Сдружение Институт по Международно частно право е юридическо лице с нестопанска цел за обществено полезна дейност, регистрирано съгласно българското законодателство от Софийски градски съд, Фирмено отделение, с Решение № 1 от 01.11.2010 г. по фирмено дело № 664/2010. Правната форма на юридическото лице е сдружение.

 

Институтът обединява чужди и български специалисти по Международно частно право – преподаватели, практикуващи юристи и други лица с изявен интерес в областта на Международното частно право. Идеята за учредяване на научен център на интереси в областта на Международното частно право се зароди през есента на 2007 г. Впоследствие, учредителите на Института проведоха няколко специализирани семинара относно приложение на източниците на Международното частно право на Европейския съюз и в резултат бе издаден за първи път в България цялостен практически коментар, озаглавен „Регламентът Рим I, Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорните задължения“ (София, Сиела софт енд пъблишинг, 2009 г., 407 стр.).

 

Сред членовете на Управителния съвет и учредителите са специалисти като: Проф. д-р Александър Янков Димов, Проф. д-р Иван Владимиров Иванов (преподавател в УНСС, Р. България), Проф. д-р Николай Симеонов Натов (преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“, Р. България), Проф. д-р Михаел Мартинек (преподавател в Университет на Саарланд - Саарбрюкен, Германия), Проф. д-р Андреас Келерхалс (преподавател в Университет Цюрих, Швейцария), Проф. д-р Стивън Робърт Плоткин (преподавател в Университет на Ню Орлиънс, Луизиана, САЩ), Проф. д-р Евангелос Василакакис (преподавател в Солунски Университет, Гърция), Проф. д-р Щефан Хобе (преподавател в Унивеситет Кьолн, Германия), адв. Ивайло Иванов Дерменджиев (Софийска адвокатска колегия и водещ специалист по международен арбитраж), Гл.ас. д-р Боряна Богданова Мусева (преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Р. България), Д-р Ясмина Андреева (СУ „Св. Климент Охридски“, Р. България), Д-р Теодора Валентинова Ценова (СУ „Св. Климент Охридски“, Р. България), Д-р Станислав Колев Йордански (СУ „Св. Климент Охридски“, Р. България), Д-р Дафина Димитрова Сърбинова (СУ „Св. Климент Охридски“, Р. България), Д-р Васил Христов Пандов (преподавател в СУ Св. „Климент Охридски“, Р. България) и други специалисти по Международно частно право.

 

Необходимостта от създаването на Института през 2007 г. бе свързана с ясната тенденция по увеличаване на броя на процесуалните и материални правоотношения на частното право, усложнени с международен елемент. Правилното приложение на нормите на Международно частно право в държавите – членки на ЕС се усложнява от многообразието на източниците и тяхното съотношение – източници на правото на ЕС, международни източници и вътрешноправни източници. Едновременното действие на различните по характер и обхват източници води до определянето им като „лабиринт”, в който субектите на правоприлагането следва да извършат квалификацията, да установят съдържанието на приложимия източник, да го тълкуват и приложат към съответния фактически състав.

 

Поради обективната необходимост от повишаване нивото на правилно приложение на нормите на Международното частно право в новите реалности на интензивно позитивно - правно развитие и динамика на юриспруденцията, определените в Устава цели на Института са:

 • разпространяване и популяризиране на принципите на Международното частно право за утвърждаване на демократично и справедливо международно общуване, основано на вежливостта между народите и международната хармония на решенията;
 • укрепване на ролята на Международното частно право като регулатор на материални (частноправни) и процесуални обществени отношения с международен елемент;
 • съдействие за развитие на гражданското общество чрез разясняване на теоретичните аспекти и утвърждаване на практическото приложение на Международното частно право;
 • запознаване на българската общественост и държавни институции с достиженията на българската и чуждестранната наука и практика в областта на Международното частно право;
 • поддържане на демократичните тенденции в националното политическо развитие и популяризиране на международните традиции и ценности в обществото;
 • изясняване на множеството сфери на международното сътрудничество като цяло, както и по отношение на Европейската интеграция;
 • изследване на новите тенденции в развитието на различни общности и на Европейския съюз.

Институтът, включително и преди създаването си, развива интензивна дейност в изпълнение на посочените цели чрез:

организиране на конференции и семинари в областта на Международното частно право – от 2008 до 2013 години Институтът проведе семинари по най-актуалните, включително в рамките на Европейския съюз, проблеми на Международното частно право:

 • „Международното частно право и някои разпоредби на Част седма от ГПК в светлината на Общностните източници“ – семинар проведен през м.юни 2008г. в гр.София, Р. България – СУ „Св. Климент Охридски“;
 • семинар на тема „Регламентът Рим І” – проведен в Пампорово, Р. България, през м. юни – юли 2009;
 • семинар на тема „Регламентът Брюксел І”, проведен в Пампорово, Р. България, през м. юни – юли 2010.
 • Конференция съвместно с Катедра „Международно право и международни отношения“ при Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ на тема „Международният договор в Международното частно право“ – декември 2012 г, посветена на 120-годишнината на Юридическия факултет.

участие в научно-изследователски и експертно-консултантски проекти в страната и в чужбина – Институтът е изпълнител по няколко проекта с възложители Европейската Комисия – Генерална дирекция „Правосъдие“ и национални институции съвместно със сродни организации от всички държави-членки на Европейския съюз;

подготовка и издаване на научни трудове по Международно частно право – в резултат на проведените семинари до момента членовете на Института са подготвили два пълни коментара на действащи източници на Международното частно право на ЕС, като първият озаглавен „Регламентът Рим I, Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорните задължения“ бе издаден през 2009 г. от издателство Сиела софт енд пъблишинг, гр.София, а вторият относно Регламент Брюксел І бе издаден от същото издателство през 2012г.;

осъществяване на образователни дейности и преподаване – през м.юни 2012 Институтът проведе специализирано обучение на практикуващи юристи от Столична община – ДАГ по Международно частно право на ЕС.

през 2013-2014 г. Институтът съвместно с Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ при СУ „Св. Кл. Охридски“ работи по два проекта, свързани с написване на Коментар на Регламент „Брюксел ІІ А“ и на монография по „Право на международната търговия“

Дейността на Института е активна и динамична с оглед на нарастващия интерес към съвременното Международно частно право. През кратката си дейност Институтът е развил партньорски отношения със сродни институции от Гърция, Италия, Испания, Малта, Германия, Обединеното Кралство, Швейцария, Турция, САЩ и други държави от ЕС и извън него. Богатството и залогът за бъдещото развитие на Института са неговите членове, като в основата на повечето инициативи са обединяващите усилия на Председателя на Управителния съвет – Проф. д-р Николай Натов.